Przestrzeń dla rozwoju duszy

 

 

Regulamin sklepu internetowego

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.dharma.com.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa, obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia Klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

§2 PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP

Sklep Internetowy prowadzony jest przez Annę Piotrowska, posiadającą działalność gospodarczą pod nazwą Pani Dharma Anna Piotrowska ; Osiedle Ogrody 39/1 ; 64-100 Leszno NIP 6972100577; REGON 300847365 adres e-mail: dharmagabinet@gmail.com zwaną dalej Sprzedawcą.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów (zwanych dalej Towarem) z zakresu e-booków, kursów online,pod adresem www.dharma.com.pl. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a także zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

§4 KUPUJĄCY

Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej (zwana dalej Klientem).

§5 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do treści, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer Edge lub Chrome 70 lub FireFox 60 lub Opera 55 lub Safari 5.1 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 5 mbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

§6 ZAMÓWIENIE

1. Znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego informacje o Towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Towarów na ściśle określonych warunkach.

2. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego do Sprzedawcy oferty kupna zamawianych przedmiotów.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór opcji „Kup teraz” prezentowanej na stronie Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez przycisk „Kup teraz”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży i sposobie realizacji usług odpłatnych.

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie warunków umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży, cenę i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży, jak też sposób realizacji usługi.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 6 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§7 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki, jak cła i podatki).

2. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

3. Zapłata za Towar uiszczana jest z góry. Rozliczenia transakcji karta płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem tpay.pl.

4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, transakcja zostaje anulowana, a umowa sprzedaży bezskuteczna.

§8 DOSTAWA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

2. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu odnotowania przez system wpłaty. W przypadku produktów elektronicznych (kurs online), Towar wysyłany jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty przez system.

3. Zamówione Towary są dostarczane na adres elektroniczny Klienta.4. Sprzedawca informuje Klienta o dostarczeniu Towaru za pomocą wiadomości wysłanej na elektroniczną skrzynkę pocztową.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta – z informacją o chęci odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku towarów cyfrowych, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres elektroniczny Sprzedawcy: dharmagabinet@gmail.com

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Pani Dharma Anna Piotrowska ; Osiedle Ogrody 39/1 ; 64-100 Leszno NIP 6972100577; REGON 300847365 adres e-mail: dharmagabinet@gmail.com2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie zakupów przez Klienta. Realizując zamówienie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

§12 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:a) administratorem danych osobowych Klienta jest Pani Dharma Anna Piotrowska ; Osiedle Ogrody 39/1 ; 64-100 Leszno NIP 6972100577; REGON 300847365 adres e-mail: dharmagabinet@gmail.comb) dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji transakcji zakupu;c) odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie dwa podmioty: tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przezSąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, oraz Pani Dharma Anna Piotrowska ; Osiedle Ogrody 39/1 ; 64-100 Leszno NIP 6972100577; REGON 300847365 adres e-mail: dharmagabinet@gmail.comd) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;e) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2021 r.